weksel
Główna Biznes i Ekonomia Na czym polega weksel?

Na czym polega weksel?

Dodał Jacek

Weksel to powszechnie stosowany dokument w świecie finansów i handlu. Jest to forma pisemnego zobowiązania do zapłaty określonej sumy pieniędzy w określonym terminie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wekslowi – jak działa, kiedy jest używany i co go wyróżnia spośród innych form płatności.

Czym jest weksel?

Weksel jest dokumentem o charakterze prawnym, służącym do zabezpieczenia i ułatwienia obiegu pieniędzy w handlu oraz w relacjach finansowych między podmiotami gospodarczymi. Jego istotą jest wyrażone na piśmie zobowiązanie jednej osoby, zwanej remitantem, do zapłaty określonej sumy pieniędzy drugiej osobie, czyli remitentowi, w określonym terminie lub po upływie określonego czasu od daty wystawienia weksla. W ten sposób, weksel pełni funkcję dokumentu finansowego, który jest równocześnie instrumentem płatniczym i kredytowym.

Rodzaje weksli:

1. Według wystawcy:
Weksel własny (tzw. weksel własny in blanco) – wystawca jednocześnie jest trasatem, tj. osoba, na rzecz której dokonuje się zapłaty. Oznacza to, że wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy samemu sobie.
Weksel trasowany – wystawca przekazuje weksel do zapłaty osobie trzeciej, określając ją jako trasata. Osoba ta staje się wówczas zobowiązaną do dokonania płatności.
Weksel transmisyjny – wystawca przekazuje prawo do weksla innej osobie, która staje się nowym wierzycielem.
2. Według formy:
Weksel in blanco – weksel, którego termin płatności i wysokość kwoty są pozostawione puste, a zobowiązanie jest sprecyzowane jedynie poprzez umieszczenie na nim podpisu przez wystawcę.
Weksel z klauzulą abstrakcyjną – zobowiązanie na wekslu jest niezależne od podstawy jego wystawienia, tj. nie jest powiązane z żadną umową czy transakcją.
Weksel z klauzulą prosta – zawiera odniesienie do podstawy weksla, co powoduje, że jego zobowiązanie wynika z określonej umowy czy czynności prawnej.

Jak wystawić weksel?

Wystawienie weksla jest stosunkowo proste, ale wiąże się z koniecznością zachowania odpowiednich formalności prawnych. Aby weksel był ważny i skuteczny, należy na nim umieścić następujące informacje:
– Słowo „weksel” wyrażone w tekście dokumentu.
– Bezwarunkowe i jednoznaczne zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy.
– Nazwę „weksel” wyrażoną w języku, w którym weksel został sporządzony.
– Określenie terminu płatności – daty, w której wystawca zobowiązany jest do zapłaty.
– Miejsce wystawienia weksla.
– Sygnaturę własnoręczną wystawcy.

Weksel a czek:

Czek i weksel są dwoma odrębnymi dokumentami, ale o podobnym charakterze. Oba służą do zabezpieczenia płatności, ale różnią się przede wszystkim tym, że czek jest dokumentem rozkazującym zapłatę, w którym wystawca (czekobiorca) daje polecenie swojemu bankowi wypłacenia określonej kwoty na rzecz osoby uprawnionej (czekodawcy). Natomiast weksel jest dokumentem wekslowym, który zawiera zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty osobie, która go przedstawi do zapłaty (trasatowi).

Weksel a inkaso:

Weksel inkasowy to sytuacja, w której remitent (wystawca weksla) upoważnia bank do zrealizowania weksla, a bank pobiera odpowiednią prowizję za obsługę transakcji. W takim przypadku bank staje się inkasantem. Jest to szczególnie korzystne dla wierzyciela, który nie musi martwić się o samodzielne dochodzenie swoich należności od dłużnika, ponieważ bank podejmuje odpowiednie kroki w celu uzyskania płatności na jego rzecz.

Weksel a aval:

Aval to gwarancja bądź poręczenie wekslowe udzielane przez osoby trzecie, tzw. avalistów. Wystawca weksla prosi avalistę o poręczenie, co oznacza, że avalista gwarantuje zapłatę weksla w przypadku, gdy wystawca nie będzie w stanie go uregulować. Aval jest więc formą zabezpieczenia dla wierzyciela, zwiększając szanse na otrzymanie należności nawet w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Zalety i ryzyka związane z wekslem:

Zalety weksla:
– Bezpieczeństwo płatności: Weksel zapewnia wierzycielowi większe bezpieczeństwo w otrzymaniu należnych mu pieniędzy, dzięki skutecznym środkom windykacji.
– Powszechność: Weksel jest powszechnie stosowanym dokumentem, co ułatwia jego obieg w handlu.
– Przenośność: Weksel można przenosić, co umożliwia wierzycielowi sprzedaż wierzytelności na rynku wtórnym.
– Prosta procedura: Wystawienie i przekazanie weksla jest stosunkowo proste i nie wymaga skomplikowanych formalności.
Ryzyka związane z wekslem:

Ryzyko niewypłacalności: Istnieje ryzyko, że wystawca weksla nie będzie w stanie uregulować zobowiązania w wyznaczonym terminie, co może skutkować utratą pieniędzy przez wierzyciela.
Koszty obsługi: Banki pobierają prowizje za realizację weksla, co może wpłynąć na koszty operacji finansowych.
Konieczność dochodzenia wierzytelności: Wierzyciel musi samodzielnie podjąć działania w celu dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy wystawca nie spełnia swoich zobowiązań.

Kiedy używać weksla?

Weksel znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, szczególnie w transakcjach handlowych i finansowych, takich jak:
– Sprzedaż towarów lub usług na odległość, gdzie wystawca chce zabezpieczyć się przed ryzykiem braku płatności.
– Kredytowanie, gdy wystawca udziela dłużnikowi kredytu, a weksel stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu.
– Regulowanie długów w wyniku zawartych umów handlowych.
– Zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych i kredytowych.
– Transakcje międzynarodowe, gdzie weksel ułatwia rozliczenia między krajami.

Procedura windykacji weksla:

W przypadku, gdy wystawca weksla nie reguluje zobowiązania w wyznaczonym terminie, wierzyciel ma prawo do dochodzenia swoich praw w drodze windykacji. Procedura ta może obejmować:
– Wystawienie wekslu do akceptu – wystawca prosi trasata o zobowiązanie się do zapłaty weksla.
– Procedurę protestu – wierzyciel może zlecić sporządzenie aktu protestu weksla w przypadku braku zapłaty przez trasata.
– Skierowanie sprawy do sądu – wierzyciel ma prawo wnieść pozew do sądu w celu dochodzenia swoich roszczeń.
– Wyegzekwowanie weksla przez komornika – wierzyciel może zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie należności od dłużnika.

Weksel a protest:

Protest wekslowy to oficjalny akt sporządzony przez notariusza lub pracownika urzędu konsularnego, który stwierdza odmowę przyjęcia weksla do zapłaty przez trasata. Protest jest dowodem na brak regulacji weksla w wyznaczonym terminie i stanowi ważny dokument w postępowaniu windykacyjnym. Wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie protestu, gdy zobowiązanie na wekslu nie zostanie spełnione przez trasata. Protestowany weksel jest równie ważny i może być egzekwowany na drodze sądowej.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy weksel jest równoznaczny gotówce?

Nie, weksel nie jest równoznaczny gotówce, ale pełni rolę dokumentu finansowego, który stwarza zobowiązanie do zapłaty określonej sumy w określonym terminie. Może być zrealizowany na rzecz wierzyciela w wyznaczonym terminie po jego przedstawieniu przez właściwego trasata.

2. Czy wystawienie weksla jest skomplikowane?

Wystawienie weksla nie jest skomplikowane, ale wymaga przestrzegania określonych formalności prawnych. Wystawca musi umieścić na wekslu określone informacje, takie jak słowo „weksel”, bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, datę płatności, miejsce wystawienia oraz własnoręczny podpis.

3. Czy weksel można przenieść na inną osobę?

Tak, weksel można przenieść na inną osobę poprzez jego indosowanie. Indosowanie polega na umieszczeniu na odwrocie weksla własnoręcznego podpisu oraz wskazaniu nowego remitenta. Dzięki temu weksel staje się przenośny, a nowy remitent staje się jego właścicielem.

4. Jakie są zalety wystawiania weksla w transakcjach handlowych?

Wystawianie weksla w transakcjach handlowych zapewnia większe bezpieczeństwo wierzycielowi, ponieważ może on skutecznie dochodzić swoich praw w przypadku braku zapłaty przez dłużnika. Ponadto weksel ułatwia obieg pieniędzy oraz umożliwia przenoszenie wierzytelności na rynku wtórnym.

Podsumowanie:

Weksel jest ważnym dokumentem w światowym handlu i finansach, umożliwiającym zabezpieczenie i ułatwienie obiegu pieniędzy. Jest to zobowiązanie do zapłaty określonej sumy w określonym terminie, które może być przenoszone na rzecz wierzyciela. Istnieje wiele rodzajów weksli, z których każdy ma swoje zastosowanie i zabezpieczenia. Wystawienie weksla wymaga przestrzegania odpowiednich formalności, ale zapewnia większe bezpieczeństwo dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcje handlowe. Należy jednak pamiętać, że weksel nie jest pozbawiony ryzyka, zwłaszcza w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dlatego też warto starannie rozważyć jego zastosowanie i skorzystać z pomocy profesjonalistów w przypadku potrzeby windykacji weksla.

Polecamy